Algemene Voorwaarden 4FLO

Artikel 1 - Definities

1.1 4FLO: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “4FLO” de eenmanszaak 4FLO, gevestigd aan de Hoogstraat 22 3841 BS te Harderwijk.

1.2 Cliënt: De rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of de natuurlijke persoon met wie 4FLO een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Deelnemer: De natuurlijke persoon die deelneemt aan de diensten en/of producten van 4FLO.

1.4 Diensten: De door 4FLO te verlenen diensten zoals beschreven op www.4FLO.nl waaronder het verschaffen van toegang tot de producten van 4FLO in de online leeromgeving van 4FLO, training en coaching. Diensten voor business coaching staan apart omschreven in de overeenkomst.

1.5 Producten: de aangeboden online trainingen van 4FLO.

1.6 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) tussen 4FLO en de cliënt op grond waarvan 4FLO aan de Cliënt diensten verleent.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van 4FLO en op alle met 4FLO gesloten overeenkomsten.

2.2 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht.

2.4 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.5 Onder de term “schriftelijk” wordt ook verstaan e-mail. Het elektronische systeem van 4FLO wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie.

Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen 4FLO en de cliënt van producten van 4FLO komt tot stand door de online inschrijving met ingesloten directe online betaling. De overeenkomst tussen 4FLO en de cliënt van diensten komt ook tot stand bij het schriftelijk accepteren en ondertekenen van de offerte door cliënt.

3.2 Cliënt dient bij het aangaan van de overeenkomst de juiste, actuele en volledige (NAW)gegevens te verschaffen welke aan de cliënt worden gevraagd tijdens het registratieproces. Klant dient wijzigingen in deze (NAW)gegevens zo spoedig mogelijk aan 4FLO door te geven via martine@4flo.nl.

3.3 4FLO heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële deelnemer te weigeren.

3.4 Inschrijvingen op de website van 4FLO voor de diensten van 4FLO zijn rechtsgeldig als overeenkomst.

3.5 Na inschrijving via de website van 4FLO kan de koopovereenkomst door beide partijen binnen een wettelijke termijn van 14 dagen kosteloos en zonder opgaaf van redenen worden ontbonden.

3.6 Wanneer de cliënt het product van 4FLO geheel of gedeeltelijk gevolgd heeft, is deze verplicht tot het vergoeden van het volledige aanschafbedrag.

3.7 4FLO en cliënt zijn bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) Cliënt(voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem  (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; (c) Cliënt onder curatele of bewind is gesteld, dan wel 4FLO haar activiteiten staakt of liquideert.

Artikel 4 - Rechten en Plichten

4.1 4FLO is gerechtigd om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;

4.2 4FLO is gerechtigd om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in een programma;

4.3 4FLO is gerechtigd om de planning van onderdelen van producten en diensten ten aanzien van (online) plaats of tijd tussentijds te wijzigen;

4.4 4FLO is gerechtigd om de toewijzing van een coach per product te bepalen en eventueel tussentijds een coach te vervangen;

4.5 4FLO is gerechtigd om cliënt/deelnemer uit de training te verwijderen wanneer deze zich ongepast gedraagt. De cliënt/deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat 4FLO gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en reeds voldane betalingen naar rato van nog niet ontvangen prestaties worden gerestitueerd.

Artikel 5 - Betaling

5.1 Betaling aan 4FLO vindt plaats bij inschrijving van de online producten. Het automatische online betaalproces wordt gefaciliteerd door een derde partij, te weten Stichting Mollie. 4FLO is niet verantwoordelijk voor storingen en gebreken van Mollie.

5.2 4FLO verzendt facturen automatisch voor haar producten op het door cliënt aangegeven e-mailadres.

5.3 4FLO verstuurt facturen elektronisch aan cliënt voor haar diensten.

5.4 Voor de dienst Business Coaching dient de helft van de hoofdsom voor aanvang in bezit te zijn van 4FLO.

5.5 4FLO hanteert een betalingstermijn van 14 dagen ten aanzien van de factureringsdatum voor de dienst Business Coaching. De op de bankafschriften van 4FLO aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

5.6 Cliënt is niet gerechtigd de betaling op te schorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.

5.7 Cliënt kan met betrekking tot de betaling van diensten en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening.

5.8 4FLO is gerechtigd om cliënt/deelnemer uit de training te verwijderen wanneer deze niet tijdig heeft voldaan aan financiële verplichtingen. De cliënt/deelnemer ontvangt hiervan bericht, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en reeds voldane betalingen naar rato van nog niet ontvangen prestaties worden gerestitueerd.

5.9 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de cliënt, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn plus administratiekosten van vijfentwintig euro (€25,-) per vordering. Indien cliënt na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen (hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvrage, incassokosten, alsmede de kosten van door 4FLO ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen) naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 20% van het totale bedrag met een minimum van honderd euro (€ 100,-).

5.10 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de overeenkomst, is 4FLO bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de dienst op te schorten zonder jegens de cliënt tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

Artikel 6 - Vergoedingen en prijzen

6.1 Door 4FLO aangeboden producten, die automatisch worden gefactureerd en betaald, zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.

6.2 Door 4FLO aangeboden diensten voor Business Coaching zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.

Artikel 7 - Opzegging / annulering door cliënt

7.1 Cliënt is gerechtigd deelname door haar of een (extra) deelnemer te annuleren en een overeenkomst betreffende deelname aan een programma te beëindigen met een opzegtermijn van 2 weken.

7.2 Opzegging dient te geschieden door cliënt door middel van een email. De opzegging dient te worden bevestigd door 4FLO.

7.3 Bij annulering van deelname aan een programma respectievelijk opzegging van de overeenkomst door cliënt is 4FLO niet gehouden tot restitutie pro rata van het door cliënt betaalde bedrag, en cliënt is onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan 4FLO te voldoen.

7.4 Bij een verplaatsing of annulering van een door cliënt specifiek ingekochte training met betrekking tot de dienst business coaching worden reeds gemaakte daadwerkelijke kosten alsmede uren ter voorbereiding doorberekend. Tevens vallen hieronder alle verplichtingen die 4FLO namens cliënt met derden is aangegaan die niet onomkeerbaar zijn. (zaalhuur / inhuur gastspreker / materialen)

Artikel 8 - Uitvoering door derden

8.1 4FLO is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van een overeenkomst.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

9.1 4FLO is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van cliënt of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de producten en diensten.

9.2 Cliënt zal 4FLO en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden inzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet gebruiken van de diensten en producten door cliënt.

9.3 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van 4FLO.

9.4 Indien en voor zover op 4FLO enige aansprakelijkheid zou komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade. De aansprakelijkheid van 4FLO is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht.

9.5 Iedere schade jegens 4FLO, behalve een schade die door 4FLO is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 10 - Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de website en andere diensten, en met betrekking tot alles wat 4FLO ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen e-books, cursussen, kennis leerprogramma’s, teksten, ontwerpen, video’s en afbeeldingen, komen toe aan 4LO.

10.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 4FLO is het niet toegestaan om enig door 4FLO aan haar cliënt geleverd concept, materiaal of informatie van het product en de dienst geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook, aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.

10.3 Het is cliënt niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

10.4 Cliënt verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de producten en diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

10.5 Zonder schriftelijke toestemming van 4FLO is cliënt verboden de door 4FLO verschafte inloggegevens aan derden over te dragen.


Artikel 11 - Persoonsgegevens

11.1 4FLO behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met cliënt strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.

11.2 4FLO neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van cliënt en door haar aangewezen deelnemers aan een programma. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals trainingen, events en programma’s) door 4FLO.

11.3 Cliënt en deelnemers stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel.

11.4 Indien een cliënt/deelnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij dit ten alle tijde laten weten aan 4FLO. 4FLO zal de informatievoorziening dan stop zetten.

Artikel 12 - Vertrouwelijkheid

12.1 4FLO zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van cliënt (of deelnemers), tenzij anders is overeengekomen of 4FLO daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving.

12.2 Cliënt en deelnemers zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij tijdens de uitvoering van een product of dienst van 4FLO van andere deelnemende cliënten /deelnemers hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door deelnemer zelf aan andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

Artikel 13 – Verplichtingen van de cliënt en/of deelnemer

13.1 Cliënt en een door haar aangewezen (extra) deelnemer(s)) dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door aanbieder gevraagde en/of voor de training/ coaching benodigde essentiële informatie.

13.2 Cliënt staat er voor in dat zij en een door haar aangewezen (extra) deelnemer zich houden aan de in de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) opgenomen bepalingen die (mede) van toepassing zijn op deelnemers.

13.3 De onderdelen van een programma dienen te worden doorlopen binnen de periode als aangegeven in het informatiemateriaal over het programma.

13.4 Cliënt en een door haar aangewezen (extra) deelnemer dienen zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een training/coaching.

13.5 Wanneer een deelnemer een training mist door een geldige reden (ziekte, bijzondere situatie), dan heeft deze eenmalig de kans om deze in te halen indien de training herhaaldelijk wordt gegeven.

13.6 Bij langdurige onvoorziene afwezigheid van een deelnemer aan een van de online producten is het mogelijk in overleg met 4FLO de training uit te stellen c.q. te verlengen. Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd.

13.7 De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de trainingsdata en kan geen rechten ontlenen uit het feit dat zij deze data heeft gemist.

Artikel 14 - Overmacht

14.1 4FLO is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan:

a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van 4FLO
b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
c) belemmeringen als gevolg van de door cliënt benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur
d) werkstakingen
e) brand
f) overlijden, een ongeval of ziekte van de coach / ingehuurde derden
g) Denial of Services (DoS) aanvallen
h) oproer, oorlog, rellen, terrorisme
i) overstromingen en natuurrampen
h) door 4FLO onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van

4FLO afhankelijk is, waarbij redelijkerwijs niet van 4FLO kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens cliënt/deelnemer (verder) nakomt.

14.2 Wanneer de overmacht situatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, hebben 4FLO en cliënt het recht om de overeenkomst -geheel of gedeeltelijk- zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk te beëindigen. 4FLO behoudt onverminderd het recht op betaling door cliënt voor reeds door 4FLO verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

14.3 4FLO is in geval van overmacht gevrijwaard van enige verplichting tot schadevergoeding.

14.4 4FLO zal cliënt/deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden. 4FLO heeft hierbij een inspanningsverplichting.

Artikel - 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechten

15.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Zwolle bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomst tussen partijen.

15.3 Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 4FLO aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar cliënt onderdeel van is, moet worden verstaan, over te dragen. 4FLO is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden. cliënt verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.

15.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.